Zadzwoń: +48 601 55 44 77

Napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poszukujemy osób na stanowisko:

Doradca Techniczno-Handlowy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • obsługa stałych, aktywnych klientów, jak również pozyskiwanie nowych (firmy instalatorskie, klienci końcowi, projektanci);
 • przygotowywanie ofert handlowych oraz dobór odpowiednich materiałów na podstawie zapytań klientów;
 • budowanie trwałych relacji z klientami i handlowcami na poziomie technicznym;
 • przygotowywanie wycen urządzeń, instalacji;

Oczekiwania:

 • doświadczenie w sprzedaży (mile widziane w branży klimatyzacyjnej, wentylacyjnej lub chłodniczej);
 • doświadczenie lub wykształcenie techniczne w branży HVAC;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • prawo jazdy kat B;

Oferujemy:

 • współpracę w stabilnej firmie;
 • możliwość dynamicznego rozwoju;
 • finansowane szkolenia i uprawnienia;
 • imprezy integracyjne;

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez WERNER Sp. z o.o. Sp.K. ul. Jana Matejki 5, 62-050 Mosina , w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Ochrona danych osobowych

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, informuję następująco:

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych podanych nam w celach rekrutacyjnych jest Werner Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Mosinie przy ul. Matejki 5, zwana dalej „Administratorem”; 
  • Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych i odpowiada za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.
  • Dane kontaktowe Administratora: ul. Matejki 5, 62-050 Mosina;
  • Dane kontaktowe przedstawiciela Administratora:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO wyłącznie w następującym celu:
  • w celu, w jakim zostały nam przesłane, czyli w celu rekrutacji na stanowisko pracownicze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) - przez okres niezbędny do realizacji celu, tj. zakończenia procesu rekrutacyjnego,
  • na potrzeby przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) przez okres do dwóch lat od przekazania danych osobowych,
  • w przypadku zawarcia z kandydatem umowy o pracę – w celu zawarcia i wykonania umowy o pracę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym w szczególności wynikających z przepisów ubezpieczeniowych, prawa pracy, podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz w celach archiwalnych, gdy jest to potrzebne dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących współpracy oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przez okres do momentu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy; dane osobowe w zakresie niezbędnym do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez okres roku po upływie przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
  • Niezależnie od powyższego, w przypadku przetwarzania danych osobowych z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (okres przechowywania akt osobowych pracownika oraz wszelkich dokumentów zgromadzonych przez pracodawcę w czasie zatrudnienia, np. kartoteki, ewidencje, listy płac po zakończeniu stosunku pracy wynosi 50 lat. 
  • Pozostałe dane osobowe, które Administrator przetwarza na podstawie udzielonej zgody, będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
  • W niektórych przypadkach, Administrator może przetwarzać dane osobowe dotyczące zdrowia. W tym zakresie Pani/Pana* dane osobowe mogą być przetwarzane za Pani/Pana* zgodą wyrażoną zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b) RODO do czasu jej wycofania lub zgodnie z 9 ust. 2 lit. h) RODO.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich brak uniemożliwi realizację celu, w jakim zostały przekazane, tj. uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym.
 4. Przysługuje Pani/Panu* prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Przysługuje Pani/Panu* również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 5. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, tj.  personelowi biurowemu oraz podmiotom świadczącym Administratorowi usługi: księgowe, kadrowe, informatyczne, BHP, Medycyny Pracy, ubezpieczenia, firmom informatycznym i dostawcom usług IT, Poczcie Polskiej i firmom kurierskim, jak również innym podwykonawcom, którzy przetwarzać będą Pani/Pana* dane osobowe na zlecenie Administratora i wyłącznie zgodnie z jego zaleceniami we wskazanym celu i zakresie [powierzenie danych osobowych do przetwarzania na podstawie art. 28 ust. 3 RODO] oraz odpowiednim organom administracji publicznej, jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa (w szczególnościorganom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, sądom powszechnym, organom postępowania przygotowawczego oraz innym instytucjom i organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego).
 6. Podane przez Pani/Pana* dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego* / mogą być przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdy wymagają tego przepisy prawa (np. korespondencja z zagranicznym urzędem, sądem)*. 
  • Możliwe jest również korzystanie przez Administratora ze zgodnych z wymogami RODO serwerów znajdujących się w Państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym w USA, których operatorzy przynależą do porozumień uznawanych przez Komisję Europejską za spełniające odpowiedni poziom ochrony (zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE – USA/ Privacy Shield Framework) lub innych podmiotów co do których odpowiedni poziom ochrony zapewniony jest za pomocą prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi; wiążących reguł korporacyjnych zgodnie z art. 47 RODO,  standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję; standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą; zatwierdzonego kodeksu postępowania z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą;  zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą. W każdej sytuacji zapewniamy ochronę danych osobowych określoną w przepisach RODO.*
  • W innych przypadkach nie przewiduje się przekazywania danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 7. Podane przez Pani/Pana* dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.